ලොව පුරා සිටින පා ers කයින් HOLYLANDVIETNAMSTUDIES.com වෙත ප්‍රවේශ වේ

ලොව පුරා සිටින සියලුම පා readers කයන්ට සේවය කිරීමෙන් මාස 6 කට පසු, holylandvietnamstudies.com වෙබ් අඩවියට රටවල් 10,100 කින් දර්ශන 106 කට වඩා ලබාගෙන ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න

වියට්නාම් අධ්‍යයන ශුද්ධ භූමිය - ශුද්ධ භූමිය

ශුද්ධ භූමිය, දේශයක් හඳුනාගෙන ඇත්තේ නූතනත්වයේ ස්පර්ශ්‍ය, අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතියේ සාරධර්ම අනුව ය.

වැඩිදුර කියවන්න
en English
X