හැඳින්වීම - ඉතිහාසයේ ෆිලෝසොෆි වෛද්‍ය සහකාර මහාචාර්ය හං එන්ගුයින් මෑන්

හැඳින්වීම: සහකාර මහාචාර්ය - ඉතිහාස වෛද්‍ය නුජෙන් මෑන් හං යනු 1986 සිට හෝ චි මිං විශ්ව විද්‍යාලයේ ෆිලෝජිකල් පී ulty යේ වියට්නාමයේ පෞද්ගලික පාසල් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමට මුලින් දායක වූ පුද්ගලයාය.

වැඩිදුර කියවන්න
en English
X