104 ලෝක භාෂාවක් සහිත holylandvietnamstudies.com - වියට්නාම අනුවාදය මුල් භාෂාව වන අතර ඉංග්‍රීසි අනුවාදය විදේශීය භාෂාව සැකසීම

හොලි ලෑන්ඩ් ඔෆ් වියට්නාම් අධ්‍යයන වෙබ් අඩවිය - වියට්නාම අනුවාදය - Vi-VersiGoo - (වියට්නාම් අධ්‍යයන ශුද්ධ භූමිය - ඉංග්‍රීසි අනුවාදය - එන්-වර්සිගූ) ඔබට තෝරා ගැනීම සඳහා පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති වගුව අනුව එක් එක් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

වැඩිදුර කියවන්න
en English
X